regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu "Pieczarki smakują, pieczarki inspirują"


§ 1.

Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu "Pieczrki smakują pieczaki inspirują" (dalej „Konkurs”) jest Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych (SBGU), z siedzibą w Skierniewicach, ul. Rybickiego 15/17 – zwane dalej Organizatorem.


2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz warunki uczestnictwa, które Uczestnicy akceptują z chwilą przystąpienia do Konkursu. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora tj. www.ja-pieczarka.pl


3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Organizator zastrzega, iż w przypadku wygrania konkursu nagrody będą wysłane jedynie na teren Polski.


4. Konkurs trwa od dnia 08.10.2015r. do dnia 14.11.2015r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu.


5. Konkurs prowadzony jest przez stronę internetową Organizatora: www.ja-pieczarka.pl.


6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.


§2.

Uczestnictwo w Konkursie


1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.


2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

a) Ukończenie przez Uczestnika 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych,

b) Uczestnik musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

c)  miejscem zamieszkania Uczestnika jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,


3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.


4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.


5. W przesyłanym zdjęciu Uczestnik nie może reklamować artykułów spożywczych.


6. Nadesłane zdjęcie nie może być obraźliwe, wulgarne. W takim przypadku zdjęcie nie będzie brało udziału w konkursie.


7. W przypadku naruszenia warunków Regulaminu Konkursu Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu. O wykluczeniu Uczestnik będzie poinformowany drogą e-mailową.


8. Decyzja Organizatora jest ostateczna.


§ 3.

Zasady Konkursu


1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 08.10.2015 do 31.10.2015 roku wysłać na adres konkurs@ja-pieczarka.pl e-mail ze zdjęciem lub grafiką oraz danymi osobowymi (imię lub nick i kontaktowy adres e-mailowy). Na zdjęciu obowiązkowo muszą być widoczne pieczarki. Pieczarki mogą być przedstawione na zdjęciu w dowolny sposób, ale nadesłane zdjęcie nie może posiadać  obraźliwych ani wulgarnych treści. 


2. Uczestnik  przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż wysyłane przez niego zdjęcie jest dziełem jego autorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631).


3. Poprzez przesłanie zdjęcia Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na publikację przesłanego zdjęcia przez Organizatora na stronie internetowej www.ja-pieczarka.pl, facebookowej stronie pokrewnej www.facebook.com/japieczarka oraz na innych serwisach wydawanych przez Organizatora również na takich, które nie są bezpośrednio z Konkursem związane.


4. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać jedno zdjęcie/grafikę, które będzie brało udział w konkursie.


5. Po przesłaniu zdjęcia/grafiki Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.


§ 4.

Zasady wyłaniania zwycięzców


1. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez jury oraz użytkowników facebooka tylko Uczestnikom, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.


2. W skład jury wchodzi trzech pracowników Organizatora.


3. Po zakończeniu Konkursu wyłonionych zostanie 10 zwycięzców (5 zwycięzców wyłonionych przez jury i 5 wybranych przez użytkowników facebooka). Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody określone w § 5 Regulaminu.


4. Nagrodzeni przez użytkowników facebooka zostaną wyłonieni na podstawie głosowania na zdjęcia. Głosowanie będzie trwało od 01.11.2015 do 14.11.2015. Zwycięży 5 zdjęć  z największą liczbą głosów.  Pierwsze miejsce zajmie zdjęcie z największą liczbą głosów,  2 miejsce – drugie w kolejności, 3 miejsce –trzecie w kolejności itd.


5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 15.11.2015.


6. Każdy z wyłonionych zwycięzców otrzyma maila informacyjnego o nagrodzeniu zdjęcia. Zwycięzcy zostaną również ogłoszeni na stronie internetowej oraz stronie facebookowej Organizatora.


§ 5.

Nagrody


1. Nagrodami w Konkursie dla Uczestników, których przepisy zostaną wyróżnione są:                                                                              

-   2 krajalnice do pieczarek 

- 2 woreczki do prawidłowego przechowywania grzybów 

- 2 szczoteczki do czyszczenia pieczarek

-  2 książki "Ja, pieczarka-  autobiografia kulinarna"

- 2 fartuchy kuchenne


2. Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane na koszt Organizatora. Termin oraz sposób dostawy ustala Organizator. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Uczestnika poprzez e-mailowy kontakt Organizatorów ze zwycięzcami.


3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej w § 5. Ust. 1. Regulaminu, bez możliwości zamiany na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.


4. Uczestnik nie może przenieść praw do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.


5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje w dyspozycji  Organizatora.


6. Zwycięzcy po powiadomieniu o wygranej mają czas 7 dni ma przesłanie adresu do wysłania nagrody. W przypadku braku odpowiedzi nagroda przechodzi na uczestnika, który zajął kolejne miejsce.


7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej oraz wysłanej nagrody wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu adresu, adresu e-mail, nr telefonu.

 

§ 6.

Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje (wraz z uzasadnieniem) i zastrzeżenia dotyczące Konkursu można składać drogą e-mailową na adres konkurs@ja-pieczarka.pl nie później niż do 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Po upłynięciu danego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.


2. Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez jury, które wyłoniło zwycięzców.


3. Odpowiedź będzie przekazana e-mailem do zgłaszającego reklamację.


4. Decyzja Komisji jest ostateczna.


§ 7.

Ochrona danych osobowych


1. Podanie danych osobowych ( adresu e-mail oraz imienia lub nicka) jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.


2. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.


§ 8.

Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

a) niedoręczenie Uczestnikowi Nagrody, które jest spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych do wysyłki lub błędne podanie danych,

b) świadczone usługi przez firmę, która dostarczy nagrody.


2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.ja-pieczarka.pl


3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu w przypadku istotnych zdarzeń, które mają wpływ na organizowanie Konkursu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.