regulamin konkursu

Regulamin "Konkursu kulinarnego"

§ 1.
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu kulinarnego (dalej „Konkurs”) jest Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych (SBGU), z siedzibą w Skierniewicach, ul. Rybickiego 15/17 – zwane dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz warunki uczestnictwa, które Uczestnicy akceptują z chwilą przystąpienia do Konkursu. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora tj. www.ja-pieczarka.pl


3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Organizator zastrzega, iż w przypadku wygrania konkursu nagrody będą wysłane jedynie na teren Polski.

4. Konkurs trwa od dnia 20.07.2017r. do dnia 20.08.2017r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu.

5. Konkurs prowadzony jest przez stronę internetową Organizatora: www.ja-pieczarka.pl.

6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§2.
Uczestnictwo w Konkursie


1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

b) Ukończenie przez Uczestnika 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych,
c) Uczestnik musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
d)  miejscem zamieszkania Uczestnika jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.

4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

6. W treści przesyłanego przepisu Uczestnik nie może reklamować artykułów spożywczych.


7. W przypadku naruszenia warunków Regulaminu Konkursu Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu. O wykluczeniu Uczestnik będzie poinformowany drogą e-mailową.

8. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

§ 3.
Zasady Konkursu


1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 20.07.2017 do 20.08.2017 roku wysłać na adres konkurs@ja-pieczarka.pl e-mail z propozycją przepisu kulinarnego oraz danymi osobowymi (imię lub nick i kontaktowy adres e-mailowy). Obowiązkowym składnikiem przepisu są boczniaki. Przepis powinien zawierać precyzyjnie określoną listę składników, sposób przygotowania dania.

2. Uczestnik  przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż wysyłany przez niego przepis kulinarny jak i ewentualna fotografia jest dziełem jego autorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631).

3. Poprzez przesłanie przepisu oraz jego fotografii Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na publikację przesłanego przepisu wraz ze zdjęciem przez Organizatora na stronie internetowej www.ja-pieczarka.pl, facebookowej stronie pokrewnej www.facebook.com/japieczarka oraz na innych serwisach wydawanych przez Organizatora również na takich, które nie są bezpośrednio z Konkursem związane.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę przepisów konkursowych.

5. Po przesłaniu przepisu konkursowego Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

§ 4.
Zasady wyłaniania zwycięzców


1. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez jury tylko Uczestnikom, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. W skład jury wchodzi trzech pracowników Organizatora.

3. Po zakończeniu Konkursu jury wyłoni pięciu zwycięzców. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody określone w § 5 Regulaminu.

4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 22.08.2017.

5. Każdy z wyłonionych zwycięzców otrzyma maila informacyjnego o nagrodzeniu przepisu. Zwycięzcy zostaną również ogłoszeni na stronie internetowej oraz stronie facebookowej Organizatora.

 

§ 5.
Nagrody


1. Nagrodami w Konkursie dla Uczestników, których przepisy zostaną wyróżnione jest                5 książek "Smaki boczniaka"napianych pod redakcją Iwony Golak-Siwulskiej i Marka Siwulskiego.                                                                

2. Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane na koszt Organizatora. Termin oraz sposób dostawy ustala Organizator. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Uczestnika poprzez e-mailowy kontakt Organizatorów ze zwycięzcami.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej w § 5. Ust. 1. Regulaminu, bez możliwości zamiany na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.

5. Uczestnik nie może przenieść praw do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje w dyspozycji  Organizatora.

7. Zwycięzcy po powiadomieniu o wygranej mają czas 7 dni ma przesłanie adresu do wysłania nagrody. W przypadku braku odpowiedzi nagroda przechodzi na uczestnika, który zajął kolejne miejsce.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej oraz wysłanej nagrody wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu adresu, adresu e-mail, nr telefonu.


§ 6.
Postępowanie reklamacyjne


2. Reklamacje (wraz z uzasadnieniem) i zastrzeżenia dotyczące Konkursu można składać drogą e-mailową na adres konkurs@ja-pieczarka.pl nie później niż do 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Po upłynięciu danego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez jury, które wyłoniło zwycięzców.

4. Odpowiedź będzie przekazana e-mailem do zgłaszającego reklamację.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§ 7.
Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych ( adresu e-mail oraz imienia lub nicka) jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

§ 8.
Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a) niedoręczenie Uczestnikowi Nagrody, które jest spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych do wysyłki lub błędne podanie danych,
b) świadczone usługi przez firmę, która dostarczy nagrody.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.ja-pieczarka.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu w przypadku istotnych zdarzeń, które mają wpływ na organizowanie Konkursu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.